Zmiana miejsca zamieszkania. Aktualizacja danych.

Opublikowany 2014/08/09

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2 012 r., poz. 1314, z późn. zm.) przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zmianę adresu zamieszkania winien zaktualizować wyłącznie na formularzu CEIDG-1 (tzw. „jedno okienko”). Oznacza to, że aktualizację danych podatnik dla celów podatkowych składa równocześnie z wnioskiem o aktualizację wpisu do CEIDG we właściwym urzędzie gminy (druk CEIDG-1 może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego, osobiście bądź wysłany listem poleconym).

Zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) jeśli zmianie uległy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT–R objęte również obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy o identyfikacji i aktualizacji podatników i płatników (NIP), wówczas podatnik ten nie ma obowiązku dokonać aktualizacji związanej ze zmianą adresu zamieszkania dla celów podatku VAT.

Wyjątek stanowi zmiana danych powodująca zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego, wówczas podatnik obowiązany jest dokonać aktualizacji danych równie ż w zgłoszeniu rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług (VAT-R).