ZFŚS ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych

Opublikowany 2015/01/09

W procesie naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy wziąć pod uwagę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Bez znaczenia w tym przypadku jest tu rodzaj umowy, długość umowy czy wymiar czasu pracy (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

W liczbie tej ujmuje się również pracowników:

 • przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich,
 • pracowników odbywających zasadniczą służbę wojskową,
 • przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich czy świadczeniach rehabilitacyjnych,
 • pracowników sezonowych, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

W wyliczeniach prawidłowej liczby zatrudnionych do celów odpisu na fundusz nie bierze się natomiast pod uwagę:

 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych,
 • pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych (art. 174 kp),
 • osób przebywających na zasiłkach, świadczeniach przedemerytalnych,
 • osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich,
 • pracowników zatrudnionych na umowę nakładczą,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej,
 • pracowników tymczasowych dla których pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej,
 • osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, przyjętych przez pracodawcę na staż.

W związku z tym, że ustawa o ZFŚS ustala odrębnie wysokość odpisu przypadającego na zatrudnionego pracownika młodocianego nie należy uwzględniać ich w obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych.

Byli pracownicy emeryci lub renciści też nie są wliczani do liczby osób zatrudnionych jednak były pracodawca przyznaje im prawo korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu niezależnie od tego czy dokonuje na nich dodatkowego opisu czy pozostaje tylko przy odpisie podstawowym.


Wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych.

Szczegółowy sposób w jaki należy ustalać przeciętne zatrudnienie na potrzeby funduszu wskazuje

Rozporządzenie to wskazuje, że podstawę naliczania odpisu, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Podstawę naliczania odpisu w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną stanowi liczba członków spółdzielni według stanu na dzień naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, skorygowana zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia danego roku do faktycznej liczby członków zarejestrowanych w spółdzielni.

Podstawa prawna: