ZFŚS metody ustalania przeciętnego zatrudnienia

Opublikowany 2015/01/12

Ważne:

Obliczając przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym należy zsumować przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, a otrzymaną sumę podzielić przez 12.

Przepisy rozporządzenia nie precyzują sposobu obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach. W praktyce stosuje się jedną z metod statystycznych, o których jest mowa w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy). Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).

Metody statystyczne mają praktyczne zastosowanie w końcu danego roku kalendarzowego, kiedy powinno nastąpić porównanie faktycznego stanu zatrudnienia ze stanem planowanym, a w przypadku stwierdzenia różnic, także korekta odpisu na Fundusz.

Statystyka wyróżnia trzy metody, za pomocą których można obliczyć średnie zatrudnienie w miesiącu:

  1. średniej arytmetycznej - polega na zsumowaniu dziennych stanów zatrudnienia ze wszystkich dni w miesiącu i podzieleniu uzyskanej sumy przez liczbę tych dni.
  2. uproszczona - wymaga zsumowania dziennych stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu i podzielenia otrzymanego wyniku przez liczbę 2.
  3. średniej chronologicznej -  polega na zsumowaniu połowy stanu zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca i podzieleniu otrzymanej liczy przez liczbę 2.

Wybór powinien uwzględniać dynamikę zmian w zatrudnieniu.

Przy stabilnym zatrudnieniu wystarczy zastosować metodę uproszczoną lub metodę średniej chronologicznej. Znaczne wahania stanu zatrudnienia w ciągu miesiąca wymagają zastosowania metody średniej arytmetycznej.

Ustalenie przeciętnego stanu zatrudnienia w danym miesiącu

 

Przykład

Jednostka zatrudniała według stanu na 1 stycznia 2014 r. 75 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W listopadzie 2014 r. pracodawca zredukował liczbę etatów do 50.

Poniższe tabele przedstawiają wyliczenie przeciętnego stanu zatrudnienia za listopad 2014 r.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Zatrudnienie 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75  
Dzień 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Razem
Zatrudnienie 75 75 75 75 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 2.035

Średnie miesięczne zatrudnienie ustalone metodą średniej arytmetycznej wyniosło: 2.035 : 30 = 67,83.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Zatrudnienie 75                              
Dzień 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Razem
Zatrudnienie                             50 125

Średnie miesięczne zatrudnienie ustalone metodą uproszczoną wyniosło: 125 : 2 = 62,50.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Zatrudnienie 37,5                           75  
Dzień 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Razem
Zatrudnienie                             25 137,50

Średnie miesięczne zatrudnienie ustalone metodą średniej chronologicznej wyniosło: 137,50 : 2 = 68,75.