Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodów, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych. Zmiany od 01.04.2014 r.

Opublikowany 2014/05/11

Od 1 kwietnia 2014 radykalnym zmianom uległy przepisy, na jakich firmy mogą odliczać podatek VAT od zakupu i finansowania samochodów, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych, i tak:

1.       POJAZDY SAMOCHODOWE Z PEŁNYM ODLICZENIEM VAT

2.       POJAZDY SAMOCHODOWE WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI Z PEŁNYM ODLICZENIEM VAT

3.       LEASING - ODLICZANIE VAT OD RAT LEASINGOWYCH

Od 1 kwietnia 2014 radykalnym zmianom uległy przepisy, na jakich firmy mogą odliczać podatek VAT od zakupu i finansowania samochodów, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych, i tak:

1.       POJAZDY SAMOCHODOWE Z PEŁNYM ODLICZENIEM VAT

A.       W sytuacji, gdy konstrukcja auta wyklucza możliwość wykorzystania go do celów prywatnych, podatnik ma możliwość odliczania pełnej kwoty podatku VAT od zakupu, wydatków na paliwo oraz wydatków eksploatacyjnych auta:

1.        van (z jednym rzędem siedzeń)

2.        pickup (z jednym rzędem siedzeń)

3.        z kabiną oddzieloną od części ładunkowej z jednym rzędem siedzeń

Stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez Okręgową Staję Kontroli Pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem (art. 86a ust. 9 i ust. 10 Ustawy o VAT). Badanie powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego , nie później niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie Ustawy. Jeżeli natomiast przed tymi terminami pojazd jest przedmiotem dostawy dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

WAŻNE: zaświadczenia wydane przed dniem 1.04.2014 r. zachowują ważność w stosunku do pojazdów klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van- art.9 ust. 3 ustawy nowelizującej.

WAŻNY TERMIN: do 31 czerwca 2014 r. – dodatkowe badanie techniczne w/w pojazdów oprócz wielozadaniowych oraz vanów.

B.       Pojazdy bez względu na ich rodzaj są przedmiotem najmu (przedmiotem działalności gospodarczej jest wynajem tych aut), leasingu, sprzedaży (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT).

C.        Pojazdy specjalne: agregaty, koparki, ładowarki, spycharki. Jedynie wydatki związane z takimi pojazdami uprawniają do pełnego odliczenia VAT- w stosunku do pozostałych pojazdów ograniczone prawo do odliczenia, chyba że są wykorzystywane jedynie w działalności gospodarczej (patrz pkt. 2).

2.       POJAZDY SAMOCHODOWE WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI Z PEŁNYM ODLICZENIEM VAT

Sposób użytkowania pojazdu jest podstawową kwestią do ustalenia prawa do odliczenia VAT.

Ustawodawca wprowadził domniemanie, iż wszystkie pojazdy samochodowe (oprócz wymienionych w punkcie 1) są użytkowane w sposób mieszany - do działalności oraz do celów prywatnych.

Pełne odliczenie VAT przysługuje po spełnieniu warunków:

1)       Prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu od 1 kwietnia 2014 r. , która powinna zawierać:

a)       numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

b)       dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

c)        stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

d)       wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu (kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy skąd – dokąd, liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

e)       liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji

2)       Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-26 wykorzystania pojazdu jedynie do celów działalności gospodarczej.

Spełnienie łącznie powyższych warunków umożliwia podatnikowi pełne odliczenie VAT. 

WAŻNY TERMIN: po 1 kwietnia 2014 r.- właściciele, najemcy, leasingobiorcy aut wykorzystywanych jedynie w działalności gospodarczej (stwierdzone na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu):

- począwszy od pierwszego dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek mają obowiązek prowadzić ewidencję

- natomiast po 7.dniach od pierwszego wydatku mają obowiązek złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację o tych pojazdach- formularz VAT-26.

W sytuacji, gdy pojazdy samochodowe nie mieszczą się w katalogu wymienionym w pkt. 1 oraz nie spełniają warunków zawartych w pkt. 2 podatnikowi przysługuje 50% odliczenia od zakupu pojazdu oraz wydatków na eksploatację, natomiast brak prawa do odliczenia wydatków na paliwo (od 1 lipca 2015 r. 50% odliczenia wydatków na paliwo). Wówczas na podatniku nie ciążą żadne obowiązki formalne.

 RODZAJ POJAZDU

ODLICZENIE VAT

WAŻNE TERMINY

van
(z jednym rzędem siedzeń)

pickup
(z jednym rzędem siedzeń)

z kabiną oddzieloną od części ładunkowej
(z jednym rzędem siedzeń)

100%

31 czerwca 2014 r.
– badanie techniczne
(oprócz vana i wielozadaniowego)

pojazdy specjalne
(np.: koparki, ładowarki itp.)

100 %

brak

pojazdy wykorzystywane wyłącznie w działalności
(ewidencja przebiegu pojazdu)

100%

od 1 kwietnia 2014 r. – prowadzenie ewidencji przebiegu

do 7 kwietnia 2014 r. - złożenie do US VAT-26

pozostałe

zakup pojazdu,

wydatki eksploatacyjne: 50%

wydatki na paliwo: 
BRAK ODLICZENIA

(od 1 lipca 2015 r.: 50%)

BRAK

 

3.       LEASING - ODLICZANIE VAT OD RAT LEASINGOWYCH

Art. 13 ustawy nowelizującej zachowuje prawa nabyte w zakresie pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy nieograniczone prawo do odliczenia.

Warunkiem zachowania praw nabytych jest:

1.        podpisanie umowy do 31 marca 2014

2.        wydanie podatnikowi auta do dnia 31 marca 2014

3.        zarejestrowanie umowy we właściwym US do 2 maja 2014

Warunki muszą być spełnione łącznie.

WAŻNE: zachowanie praw nabytych dotyczy jedynie odliczenia VAT od rat leasingowych. Pozostałe wydatki rozliczane są na zasadach wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2.

Gdy podatnik do 31 marca 2014 r. korzystał z ograniczonego prawa do odliczania VAT (60%, nie więcej niż 6000 zł),
od 1. kwietnia 2014 r. ma możliwość odliczania 50% VAT (bez limitu kwotowego) – bez dodatkowych obowiązków formalnych.
W związku z tym podatnicy, którzy wyczerpali już limit 6000 zł, mogą znów odliczać VAT.

 do 31 marca 2014

od 1 kwietnia 2014

WAŻNE TERMINY

prawo do 100% odliczenia

100% od rat leasingowych

do 31 marca 2014 - podpisanie umowy leasingu, wydanie auta

do 2 maja 2014 - zarejestrowanie w US

100% od wydatków na paliwo i wydatki eksploatacyjne

lub

50% na wydatki eksploatacyjne
BRAK ODLICZENIA od wydatków na paliwo
(od 1 lipca 2015 r.: 50%)

prawo do 60%
odliczenia

(limit 6000 zł)

50% odliczenia
(bez limitu kwotowego)

brak