Nowy wzór pełnomocnictwa UPL-1 do podpisywania e-deklaracji

Opublikowany 2015/01/21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1847), określa nowy wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa OPL-1.

W ww. formularzach przewidziano możliwość wskazania numeru identyfikacyjnego podmiotu zagranicznego (nadanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście), na potrzeby rozliczenia VAT świadczonych usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych, usług elektronicznych.

Na mocy art. 133 ust 1, 2 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczenia VAT, zobowiązane są składać deklaracje VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stąd także możliwość ustanowienia i odwołania pełnomocnika do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1, OPL-1).

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 286, poz. 1681).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.