Faktura czy rachunek - dokumentowanie sprzedaży

Opublikowany 2014/08/07

Czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia od dnia 1 stycznia 2014 r. faktury czy rachunki?

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 43, art. 113 ww. ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że na żądanie nabywcy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę (zodnie z art. 106b ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

W świetle przepisu art. 2 pkt 31 ww. ustawy faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) w § 3 pkt 1-3 określono dla faktury dokumentującej czynności zwolnione zakres danych, które powinna zawierać.

W związku z tym, że obecne przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą „faktura”, podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług po dniu 1 stycznia 2014 r. jest zobowiązany wystawić dokument, który zgodnie z ww. przepisami będzie zawierał dane wymagane dla faktury. Dokument taki będzie uznawany za fakturę w rozumieniu ww. ustawy, niezależnie od tego czy zostanie nazwany „rachunkiem” czy fakturą.

Zdaniem resortu wskazane byłoby jednak nazywać wystawiany dokument fakturą.

Podatnik dokumentujący czynność zwolnioną podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym faktur i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), dotyczące wystawiania rachunków.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie, jeśli podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić fakturę dokumentującą czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług.