Ostatni moment na uzyskanie Certyfikatu Księgowego

Opublikowany 2014/08/06

Jest jeszcze szansa na uzyskanie certyfikatu księgowego.

W dniu 10 sierpnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy „ustawy deregulacyjnej” - tj. ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768), dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Art. 23 ust. 1 przepisów przejściowych ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) umożliwia uzyskanie certyfikatu księgowego osobom, które złożą wniosek o wydanie certyfikatu księgowego przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy – tj. do 9 sierpnia 2014 r. Oznacza to, że wnioski, które zostaną złożone najpóźniej 9 sierpnia, będą rozpatrywane jeszcze na podstawie dotychczasowych przepisów.

Wnioskodawca, który złożył wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu przed dniem wejścia w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i nie został wyznaczony dla niego termin egzaminu, będzie miał możliwość przystąpienia do niego na zasadach dotychczasowych.

Ponadto przepisy ustawy deregulacyjnej przewidują, że taki wnioskodawca, który zda z wynikiem pozytywnym egzamin, może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego na dotychczasowych zasadach – nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu, tj. do dnia 10 listopada 2014 r.

 

Planowany termin przeprowadzenia takiego egzaminu to październik 2014r.


Osoby przystępujące do egzaminu powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawierający następujące dane:

 • nr PESEL,
 • imiona i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania

- wraz z aktualnym, zgodnym ze stanem faktycznym oświadczeniem o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. Oświadczam, że nie byłam karana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości."

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu mogą zwracać się do Ministra Finansów ze stosownym wnioskiem (przykładowe wzory wniosków dostępne są TUTAJ).

Szczegółowe informacje dot. zakwalifikowania na egzamin można uzyskać pod numerem telefonu (22) 694-30-89.


Osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym i ubiegają się o wydanie certyfikatu księgowego, składają do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów:

 • wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 8 kwietnia 2009r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 62, poz. 508),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
 • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • dokument potwierdzający posiadanie dwuletniej praktyki w księgowości,
 • zaświadczenie (wydane przez Komisję Egzaminacyjną) potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Osoby składające wnioski o wydanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (wraz z wymaganymi załącznikami) po 31 grudnia 2006 r. nie są zobowiązane do uiszczenia opłaty skarbowej od podania i załączników.

 

Za praktykę w księgowości wymaganą w postępowaniu o wydanie certyfikatu księgowego - stosownie do art. 76b ust. 2 ustawy o rachunkowości - uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszej niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – następujących czynności:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; lub
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; lub
 • sporządzanie sprawozdań finansowych; lub
 • badanie sprawozdań finansowego, pod nadzorem biegłego rewidenta.

Warunek praktyki w księgowości będzie zatem spełniony, jeżeli w ramach obowiązków zawodowych wykonywana będzie choćby jedna z ww. czynności (przy spełnieniu pozostałych przesłanek) - nie ma natomiast obowiązku wykonywania jednocześnie wszystkich wskazanych czynności.

 

Dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie jest:

- dyplom lub

- świadectwo ukończenia szkoły

(pot. § 2 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Fakt ten wynika z konieczności potwierdzenia m.in. statusu jednostki naukowej, w której studia zostały ukończone.

Jednocześnie należy przypomnieć, że Wnioskodawcy mogą składać dyplomy, świadectwa, jak również ich odpisy wydawane przez uczelnie.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 76b ust. 1 pkt 3 lit. b) warunek wykształceniaw postępowaniu o wydanie certyfikatu księgowego – spełniają m.in. osoby legitymujące się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym oraz ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych, uprawnionych zgodnie z odrębnymi przepisami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Użyte w ustawie określenie - "studia magisterskie lub równorzędne" - nawiązuje do obowiązującego w Polsce systemu nauczania i określonych w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym studiów drugiego stopnia, które należy rozumieć jako studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego.

Tytułami równorzędnymi z tytułem magistra są następujące tytuły zawodowe:

 • magister inżynier,
 • magister inżynier architekt,
 • magister sztuki,
 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • lekarz weterynarii,
 • magister pielęgniarstwa,
 • magister położnictwa.

Natomiast studia licencjackie, podobnie jak studia inżynierskie, są studiami pierwszego stopnia i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera – w związku z czym nie stanowią spełnienia wymogu posiadania wykształcenia magisterskiego lub równorzędnego, jako np. podbudowy dla studiów podyplomowych o specjalności rachunkowość.

 

Aktualny wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych zgodnie z Obwieszczeniem Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych, jest opublikowany w Monitorze Polskim Nr 46, poz. 643

 

Przykładowy zestaw egzaminacyjny do pobrania TUTAJ

Informacje o egzaminie TUTAJ

Uznawanie kwalifikacji zawodowych TUTAJ

Wnioski do pobrania TUTAJ