Amortyzacja i wydatki na samochody osobowe, od których przysługuje 50% odliczenie VAT - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Opublikowany 2014/08/08

27 czerwca 2014 r. Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"(…) na gruncie ustawy PIT obowiązuje generalna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1, określająca, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 23 ustawy. Warunku tego nie spełniają wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na cele prywatne.

Analogiczna zasada obowiązuje na gruncie ustawy CIT.

Zasada ta, w zakresie podatku PIT oraz podatku CIT, obowiązuje niezależnie od tego, czy na gruncie ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. podatnikom przysługuje pełne, czy ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT (tj. w wysokości 100% lub 50%).

Zatem, jeżeli wydatek związany z używaniem samochodu osobowego faktycznie został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi on koszt podatkowy w podatku PIT oraz w podatku CIT. Kosztem jest także 50% kwoty podatku VAT wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika, która nie obniża podatku należnego.

Jeżeli samochód osobowy spełnia definicję środka trwałego (art. 22a ustawy PIT, art. 16a ustawy CIT), czyli m.in. wykorzystywany jest na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik wprowadza go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, niezależnie od tego, w jakiej części (100% czy 50%) odliczył VAT przy zakupie samochodu. Przy czym, 50% kwoty podatku VAT wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika, która nie obniża podatku należnego, zwiększa wartość początkową tego samochodu."

Ministerstwo Finansów potwierdziło prawo do zaliczenia ww. 50% nieodliczonego VAT naliczonego do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że podatek ten dotyczy wydatku pozostającego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na takiej samej zasadzie kosztem podatkowym mogą być inne wydatki dotyczące takich pojazdów.

Ponadto, niezależnie, czy przy zakupie samochodu osobowego podatnik odliczył 100%, czy 50% VAT naliczonego, w przypadku m.in. wykorzystywania takiego pojazdu na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik może uznać go za podlegający amortyzacji środek trwały. Nieodliczony przy zakupie VAT naliczony zwiększa wartość początkową środka trwałego.