30 czerwca 2014 r. mija termin przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdów

Opublikowany 2014/06/07

Podatnicy, którzy użytkują samochody dostawcze uprawniające do odliczenia 100% VAT ze względu na konstrukcję, muszą do 30 czerwca br. przeprowadzić dodatkowe badania techniczne. Nie dotyczy to 

Podatnicy, którzy użytkują samochody dostawcze uprawniające do odliczenia 100% VAT ze względu na konstrukcję, muszą do 30 czerwca br. przeprowadzić dodatkowe badania techniczne. Nie dotyczy to samochodów kupionych od 1 kwietnia br. ani samochodów typu van nabytych przed 1 kwietnia br., które w dowodzie rejestracyjnym mają adnotację VAT-1.

100% odliczenie od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Do drugiej grupy zaliczane są tylko pojazdy wymienione w przepisach VAT.

Pojazdy uprawniające do 100% odliczenia VAT ze względu na konstrukcję

Lp.

Rodzaj pojazdu

Co potwierdza prawo do odliczenia VAT

1

2

3

1.

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

● dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz

● dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (VAT-1)

2.

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

● dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz

● dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (VAT-3)

3.

Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

● dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz

● dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (VAT-4)

4.

Pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

● agregat elektryczny/spawalniczy,

● do prac wiertniczych,

● koparka, koparko-spycharka,

● ładowarka,

● podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

● żuraw samochodowy

Z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym

5.

Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

● pogrzebowy,

● bankowóz – wyłącznie typu A i B

– jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony

Z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym


W przypadku pojazdów nabytych przed 1 kwietnia br., w związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków było dokonywane na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 31 marca 2014 r. tracą moc

Konieczne jest zatem przeprowadzenie nowego, dodatkowego badania technicznego, które powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 30 czerwca 2014 r.

Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub do 30 czerwca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży.

Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego nie jest konieczne dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van (z adnotacją w dowodzie VAT-1).

Przepisy ustawy nie wskazują sankcji za nieterminowe przeprowadzenie badań w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Na pewno podatnik nie traci prawa do odliczenia VAT w całości od kupionego samochodu oraz od pozostałych wydatków związanych z eksploatacją, odliczanych zarówno przed, jak i po 1 kwietnia br., oczywiście jeśli badania potwierdzą, iż samochód spełnia te warunki.

Zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, zachowują swoją ważność, gdy nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia VAT.